________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut opracowano w oparciu o:

 

&  Art.60 ust.1 ustawy z dn. 07 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.456, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126)

&  Ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13, poz 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

&  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 1999 r. Nr 14, poz. 131)

& Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych (Dz.U. z 2001 Nr 61, poz.624)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł     I
 

 

 

 

§ 1

 

 

1.Nazwa szkoły brzmi:   Zespół Szkół   w    B a r w i c a c h.

2. W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej szkołą, wchodzą:

a)     Liceum Ogólnokształcące w Barwicach

b)    Gimnazjum w Barwicach

 

 

§ 2

 

 

 1. Siedziba Zespołu Szkół w Barwicach mieści się w Barwicach ul. Moniuszki 12

 

 

§ 3

 

 

 1. Liceum Ogólnokształcące używa pieczęci:

q  podłużnej kauczukowej o treści:

 

Zespół Szkół w Barwicach

Liceum Ogólnokształcące

ul. Moniuszki 12

78 – 460 BARWICE

tel. (094) 3732212

woj. zachodniopomorskie

 

q  okrągłej metalowej dużej i małej z godłem państwowym pośrodku i

napisem w otoku:

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół W BARWICACH Liceum Ogólnokształcące

 

 • Ø wzór pieczęci dużej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø wzór pieczęci małej:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gimnazjum używa pieczęci:

q  podłużnej kauczukowej o treści:

 

Zespół Szkół w Barwicach

Gimnazjum

ul. Moniuszki 12

78 – 460 BARWICE

tel. (094) 3732212

woj. zachodniopomorskie

 

q  okrągłej metalowej dużej i małej z godłem państwowym pośrodku i

napisem w otoku:

 

 

 

Zespół Szkół  w Barwicach Gimnazjum

 

 • Ø wzór pieczęci dużej:

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø wzór pieczęci małej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zespół Szkół w Barwicach używa pieczęci podłużnej kauczukowej o treści:

 

Zespół Szkół w Barwicach

ul. Moniuszki 12

78 – 460 BARWICE

tel. (094) 3732212

woj. zachodniopomorskie

 

 1. W dokumentach i drukach Zespół Szkół używa własnego logo.

 

 

§ 4

 

 

 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest poprzez:

 

a)     Szkolne zestawy programów nauczania, które uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

b)    Szkolny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

c)     Szkolny program profilaktyczny, który prezentuje kierunki działania szkoły w zakresie działalności prewencyjnej i profilaktycznej.

 1. Na podstawie programów wymienionych w punkcie 1 sporządza się coroczny program szkoły na bieżący rok szkolny.
 2. W Zespole Szkół w Barwicach obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania dla Liceum Ogólnokształcącego i dla Gimnazjum.

 

 

 

R O Z D Z I A Ł     II
 
ZADANIA Zespołu Szkół

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 1. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu jest Burmistrz Barwic.
 2.  Organem  sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
 3. Cykl kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym i w Gimnazjum trwa odpowiednio 3 lata.
 4. W Gimnazjum może on ulec wydłużeniu w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

§ 6

 

 

Szkoła zapewnia:

 1. Bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania uwzględniających :
  1.                  a.      Podstawę programową kształcenia ogólnego dla Gimnazjum.
  2.                 b.      Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum.
  3.                  c.      Podstawę programową kształcenia ogólnego dla Liceum Ogólnokształcącego.

 

 1. Realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.
 2. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej w tym zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego.
 3. Możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie.
 4. Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego programu nauczania.
 5. Upowszechnienie dostępu do szkolnictwa wyższego szczebla.
 6. Zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między miastem a wsią
 7. Możliwość  korzystania z Internetu z zabezpieczeniem dostępu do treści stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
 8. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

-    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

-         biblioteki,

-         świetlicy,

-         zespołu urządzeń, boisk, sal sportowych i rekreacyjnych.

-         pracowni komputerowych,

 

§ 7

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją praw oświatowych uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 3. Dyrektor szkoły może organizować różne formy zajęć umożliwiające podtrzymanie tradycji kultury mniejszości oraz naukę języka ojczystego lub dialektu.
 4. Na wniosek rodziców uczniowie narodowości nie polskiej pobierający naukę języka ojczystego mogą być zwolnieni z nauki innego obowiązującego języka obcego, a mogą swój język traktować jako obowiązujący język obcy.
 5. Zgłoszenie ucznia na naukę języka ojczystego mniejszości w szkole jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 6. Szkoła organizuje lekcje religii po 2 godziny tygodniowo.
 7. Dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992.36.155 z póź. Zm. Dz.U.2014.478).
 8. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
  1. szkolenia nauczycieli i rodziców w zakresie rozwoju, wychowania i potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży,
  2. eliminowanie z procesu dydaktyczno-wychowawczego sytuacji stresowych,
  3. różnicowanie wymagań dydaktycznych w zależności od możliwości ucznia,
  4. wykrywanie nieprawidłowości i ich przyczyn w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży,
  5. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji,
  6. organizowanie indywidualnej pomocy uczniom (eliminowanie zaburzeń mowy, zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz pomocy koleżeńskiej),
  7. kierowanie na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  8. realizację na poziomie gimnazjum obowiązku szkolnego przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych.
  9. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  10. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor po wydaniu orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną organizuje uczniowi indywidualny tok nauki wyznaczając nauczycieli opiekunów.

10.W Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym na wniosek rodziców ucznia, poparty aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być organizowane, w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych, dodatkowe zajęcie obejmujące przedmioty humanistyczne oraz matematyczno-przyrodnicze. Limity godzin kształcenia specjalnego ustala dyrektor szkoły odrębnie dla każdego oddziału, do którego uczęszczają uczniowie ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Wszelkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące potrzeby prowadzenia dodatkowych zajęć są rozpatrywane przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.

12.W Gimnazjum zaopatrzenie uczniów realizujących program szkoły specjalnej w bezpłatne podręczniki odbywa się poprzez wykorzystanie publikacji przekazanych nieodpłatnie przez wydawnictwa wskazane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

13.Uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, którzy otrzymali orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazujące na stopień niepełnosprawności mogą realizować obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych, oddziałach integracyjnych, oddziałach specjalnych, oddziałach terapeutycznych lub oddziałach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

14.Realizacja programu właściwego dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością umysłową prowadzona jest przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla danego ucznia po złożeniu przez jego rodziców orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosku rodzica o realizację w szkole ogólnodostępnej programu nauczania odpowiedniego dla stopnia niepełnosprawności.

15.Możliwości określonych w artykule 13 i 14 stosuje się po przedłożeniu przez rodziców ucznia orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej resortu oświaty oraz wniosku o nauczanie programem szkoły specjalnej.

16.Uczniom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z zaburzeniami rozwoju, uczniom kalekim lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnianie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego.

17.Indywidualnym nauczaniem mogą być objęci uczniowie Liceum i Gimnazjum:

 1.                        a.      niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym uczęszczanie do gimnazjum;
 2.                       b.      przewlekle chorzy tzn. stale lub przejściowo niezdolne do nauki w warunkach szkolnych;
 3.                        c.      z silnymi wadami wzroku lub słuchu oraz, tylko w Gimnazjum – z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

18.O potrzebie zapewnienia uczniowi Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego indywidualnego nauczania orzeka publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

19.Publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna może orzec  nauczanie indywidualne w okresie:

 1. przejściowym, nie krótszym niż dwa miesiące;
 2. wieloletnim, nawet do czasu ukończenia gimnazjum, gdy niepełnosprawność ucznia wynika z przewlekłej choroby lub trwałej dysfunkcji narządów ruchu.

20.Decyzję o nauczaniu indywidualnym ucznia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

21.Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych indywidualnego nauczania ucznia gimnazjum w domu określa dyrektor szkoły uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

22.Nauczanie indywidualne ucznia dyrektor szkoły powierza nauczycielom zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami.

23.Nauczanie indywidualne w Liceum Ogólnokształcącym może być przyznane na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyłącznie na okres przejściowy zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty.

24.Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i niwelowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

25.Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

26.Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla uczniów Gimnazjum może być organizowana w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 2. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 3. zajęć rewalidacyjnych;
 4. zajęć logopedycznych;
 5. zajęć socjoterapeutycznych;
 6. innych zajęć specjalistycznych;
 7. klas wyrównawczych;
 8. klas terapeutycznych;
 9. klas integracyjnych;
 10. klas specjalnych.

27.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego może być organizowana w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 2. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 3. zajęć rewalidacyjnych;
 4. zajęć logopedycznych;
 5. zajęć socjoterapeutycznych;
 6. innych zajęć specjalistycznych.

28.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów Gimnazjum, pochodzących ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, u których stwierdzono opóźnienie w opanowaniu podstawy programowej.

29.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  i rewalidacyjne organizuje się dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki lub rewalidacji/resocjalizacji.

30.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów Gimnazjum w przypadku stwierdzenia zaburzeń mowy, powodujących zakłócenie komunikacji językowej oraz trudności w uczeniu się. Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje  w zakresie logopedii.

31.Zajęcia socjoterapii oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów Gimnazjum, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z niepowodzeniami szkolnymi. Zajęcia prowadzą nauczyciele psycholodzy lub pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie socjoterapii, terapii grupowej lub pracy o charakterze terapeutycznym.

32.Liczba uczniów na zajęciach wymienionych w pkt 26-29 powinna wynosić od 3 do 10.

33.Klasy wyrównawcze organizuje się dla uczniów gimnazjum, u których występują rozległe braki w opanowaniu podstaw programowych obowiązujących w gimnazjum.

34.Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów gimnazjum wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających indywidualizacji w nauczaniu oraz stałej i długotrwałej pomocy specjalistycznej.

35.Liczba uczniów w oddziale gimnazjum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

36.Klasy specjalne organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej określające upośledzenie umysłowe.

37.Liczba uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego oraz w oddziale specjalnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić:

 1. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8;
 2. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10;
 3. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16;
 4. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8;
 5. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12;
 6. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16;
 7. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8;
 8. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4;
 9. w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

38.W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

39.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punktach 37 i 38.

40.Nauczanie w klasach wyrównawczych i terapeutycznych prowadzone według obowiązujących w gimnazjum planów i programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do rozpoznanych potrzeb.

41.Kwalifikacji uczniów gimnazjum na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

42.Kwalifikacji uczniów na zajęcia specjalistyczne dokonuje specjalista prowadzący określone formy zajęć na terenie szkoły.

43.Kwalifikacji uczniów gimnazjum do klas wyrównawczych dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii poradni specjalistycznej.

44.Kwalifikacji uczniów gimnazjum do klas terapeutycznych dokonuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna na wniosek wychowawcy klasy.

45.Kwalifikacji uczniów do klas specjalnych i integracyjnych dokonuje wice dyrektor lub dyrektor szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami uczniów.

46.Zajęcia specjalistyczne oraz klasy wyrównawcze i terapeutyczne powinny być organizowane z początkiem roku szkolnego.

 

§ 8

 

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem:
  1.                        a.            każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia musi sam usunąć albo niezwłocznie zgłosić dyrekcji szkoły;
  2.                       b.            nauczyciel sprawdza obecność ucznia na każdej lekcji oraz reaguje na „nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły”
  3.                        c.            w pracowniach o większym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, informatyka) każdy prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o

-       wyłączenie napięcia elektrycznego ze stanowisk uczniowskich;

-       zabezpieczenie przyrządów i urządzeń;

-       kontrolowanie czy gaśnica znajduje się we właściwym miejscu, czyli dostępnym i widocznym;

-       uniemożliwienie uczniom dostępu do substancji trujących;

 1.                       d.            opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni;
 2.                        e.            w sali zajęć wychowania fizycznego i na boisku sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów.
 3. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych:
  1.                        a.            jeden opiekun na 30 uczniów, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji;
  2.                       b.            jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
  3.                        c.            grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób;
  4.                       d.            na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miejscowości) oraz  w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów;
  5.                        e.            wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełniania „Karty wycieczki”;
  6.                         f.            podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników;
  7.                        g.            kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem;
  8.                       h.            obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników;
  9.                          i.            nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku burzy, śnieżycy i gołoledzi;
  10.                          j.            kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel, opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
  11. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów:
   1.                        a.            dyżur jest pełniony zgodnie z opracowanym przez dyrektora grafikiem (w budynku i na terenie posesji szkolnej);
   2.                       b.            jeżeli w pracy jest nieobecny nauczyciel, który zgodnie z grafikiem pełni dyżur, wówczas zastępuje go nauczyciel, który prowadzi za niego lekcje zgodnie z planem zastępstw;
   3.                        c.            dyżur musi być pełniony aktywnie  -  nauczyciel zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom ucznia (bieganie, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami, itp.);
   4.                       d.            dostrzeżone zagrożenia w czasie pełnienia dyżuru nauczyciel usuwa sam albo zgłasza dyrekcji szkoły.
   5. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, a zwłaszcza:
    1.                        a.            w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu słuchu, wzroku i ruchu stosuje się opiekę zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty, kieruje się na badania specjalistyczne;
    2.                       b.            organizuje się pomoc rodzicom dzieci z dysfunkcjami, podnosząc ich poziom kultury pedagogicznej (doradztwo pedagogiczne, udział w lekcjach otwartych, prelekcje, pogadanki);
    3.                        c.            prowadzi się systematyczną obserwację uczniów z trudnościami w nauce szkolnej oraz odbiegających zachowaniem od ustalonych norm;
    4.                       d.            organizuje się pomoc materialną i dożywianie uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych (bezpłatne dożywianie uczniów najuboższych, dojeżdżających, zbiórka odzieży i podręczników).

 

§ 9

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca prowadzi swój oddział w klasach  I  -  III.
 3. Zmiana wychowawcy w trzyletnim cyklu kształcenia może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasowego dyrektor szkoły wyznacza, po konsultacjach z samorządem klasowym, zastępstwo wychowawcy.
 5. Rodzice mają prawo do zgłoszenia wniosku o zmianę wychowawcy klasowego.
 6. Ustala się następujący tok postępowania odnośnie punktu 5:
  1. rodzice zgłaszają pisemny, umotywowany wniosek do dyrektora szkoły (wniosek musi podpisać większość rodziców uczniów danego oddziału);
  2. dyrektor bada sytuację wychowawczą w klasie;
  3. ostateczna zmiana wychowawcy zależy od dyrektora szkoły.

 

 

 

R O Z D Z I A Ł     III
 

 

ORGANY SZKOŁY

 

 

 

§ 10

 

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół;
  2. Rada Pedagogiczna Gimnazjum;
  3. Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego;
  4. Połączona Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Rada Rodziców Gimnazjum;
  5. Samorząd Uczniowski Gimnazjum;
  6. Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego.
 2. W szkole może funkcjonować Rada Szkół (Zespołu Szkół), w której skład wchodzą – w jednakowej liczbie – przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, zarówno Liceum Ogólnokształcącego, jak i Gimnazjum.
 3. Po ukonstytuowaniu się Rady Szkoły przejmuje ona wszelkie uprawnienia oraz zakres zadań Rady Rodziców poszerzone o kompetencje wynikające z odrębnych przepisów.
 4. Działalność Rady Szkół oparta jest o regulamin Rady Szkoły.

 

§ 11

 

Dyrektor Zespołu Szkół:

 1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, który jest jednocześnie dyrektorem szkoły (szkół) wchodzących w skład Zespołu.
 2. Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół na dany rok szkolny, w tym w szczególności liczbę stanowisk kierowniczych, opracowuje dyrektor Zespołu Szkół w projekcie arkusza organizacyjnego.
 3. Każdą ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne, co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin (Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 roku).
 4. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
 5. Kandydata na dyrektora Zespołu Szkół  wyłania się w drodze konkursu (zgodnie z ustawą oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami).
 6. Funkcję dyrektora powierza się maksymalnie na 5 lat.
 7. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może powierzyć stanowisko dyrektora na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
 8. Po upływie tego okresu organ prowadzący szkołę może  przedłużyć funkcję dyrektora szkoły na następne 5 lat.
 9. W każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu, jeśli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

10.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 12

 

 1. Organ prowadzący odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
  1. złożenia przez nauczyciela rezygnacji obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie;
  2. ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust 2 Ustawy o systemie oświaty w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia;
  3. złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy o systemie oświaty;
  4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii  kuratora oświaty, organ prowadzący może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

 

§ 13

 

 1. Kompetencje dyrektora:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg zewnętrznych egzaminów;
  10. stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły;
  3. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami

Pedagogicznymi, Radą Szkoły (szkół), Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi.

 

§ 14

 

 1. W szkole działają odrębne Rady Pedagogiczne dla Gimnazjum oraz dla Liceum Ogólnokształcącego, które są kolegialnymi organami szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
 2. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem doradczo – opiniodawczym dyrektora szkoły.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w gimnazjum – dla RP Gimnazjum oraz wszyscy uczący w Liceum Ogólnokształcącym – dla RP Liceum nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel biblioteki, wychowawcy świetlicy oraz dyrektor szkoły. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Reprezentuje szkołę na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za dokumentację rady pedagogicznej.
 6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć, zgodnie z przyjętym na dany rok szkolny harmonogramem pracy Rad Pedagogicznych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Posiedzenie rady pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły, a także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 9. Dyrektor szkoły przedstawia radom pedagogicznym nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkolnej.

 

§ 15

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie opracowanego przez dyrektora programu dydaktyczno – wychowawczego;
  2. uchwalanie programu wychowawczego szkoły;
  3. uchwalanie programu profilaktycznego szkoły;
  4. ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania;
  5. ustalenia szkolnego zestawu podręczników;
  6. zatwierdzenie okresowych i rocznych wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  7. zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  8. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów;
  9. ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  11. ustalanie organizacji form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  12. podejmowanie działań dyscyplinarnych, wobec uczniów z przeniesieniem do innej szkoły włącznie  lub usunięciem ze szkoły(rozpatrywanie kwestii dydaktycznych i wychowawczych);
  13. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
  14. ustalenia regulaminu swojej działalności;
  15. przygotowanie projektu statutu Zespołu Szkół lub jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły;
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień lub kar dyscyplinarnych;
  3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (Zespołu Szkół);
  5. powierzenie stanowiska wicedyrektora;
  6. opinia w sprawie ustalenia oceny dyrektora szkoły;
  7. możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora;
  8. przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia z własnych środków;
  9. propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego;
  10. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;
  11. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
  12. wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 3. Rada pedagogiczna każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu podejmuje decyzję:
  1. dostosowania warunków przebiegu egzaminów zewnętrznych;
  2. skierowania uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się.
 4. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 16

 

 1. Rady Pedagogiczne mogą składać wnioski w zakresie nowelizacji Statutu Zespołu Szkół.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
 3. Organ uprawniony do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu współdziałają z Radą Szkoły (Zespołu Szkół), Radą Rodziców Zespołu Szkół oraz Samorządami Uczniowskimi Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum

 

§ 17

 

 1. W Liceum Ogólnokształcącym i w Gimnazjum  działają Rady Rodziców zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, które mogą prowadzić wspólną działalność.
 2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły.
 3. W każdym oddziale klasowym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel reprezentujący daną klasę.
 4. Rady Rodziców Liceum i Gimnazjum mogą podejmować wspólne działania jako Rada Rodziców Zespołu Szkół.

 

§ 18

 

 1. W Gimnazjum oraz w Liceum Ogólnokształcącym działają odrębne Samorządy Uczniowskie.
 2. Cele samorządu uczniowskiego:
  1. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
  2. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
  3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
  1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia;
  2. spełnianie wobec władz gimnazjum i liceum ogólnokształcącego rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej w zakresie zapewnienia należytych warunków do nauki oraz udzielania pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
  3. współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
  4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społeczno – użytecznych w środowisku;
  5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
  6. Przestrzeganie zasad rozwiązywania sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub odpowiedniej radzie pedagogicznej;
  7. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 4. Uprawnienia samorządu obejmują:
  1. zapoznanie z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. znajomość jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
  4. wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej
  5. prowadzenie kroniki, korzystanie z apeli, gazetki ściennej w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;
  6. współdziałanie w przyznawaniu uczniom miejsc w stołówkach i innych formach pomocy materialnej;
  7. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo do wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach;
  8. udział przedstawicieli samorządu w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców dotyczących spraw opiekuńczych i wychowawczych;
  9. wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela (nauczycieli) na opiekuna samorządu;
  10. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
 5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
  1. wszyscy uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego należą do odpowiedniego samorządu szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych;
  2. najwyższą władzą samorządu szkolnego jest ogólne zebranie członków; władzą samorządu szkolnego może być także zebranie przedstawicieli samorządów klasowych;
  3. władzą wykonawczą samorządu jest rada samorządu klasowego i szkolnego. Organem kontrolnym jest komisja rewizyjna;
  4. strukturę organizacyjną rad samorządów klasowych, rady samorządu szkolnego i komisji rewizyjnej ustanawia ogólne zebranie członków samorządu;
  5. wybory do samorządu i komisji rewizyjnej odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu członków;
  6. kadencja samorządu i komisji rewizyjnej trwa przez rok szkolny, uczeń może tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje;
  7. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin.
 6. Współpraca z innymi organami szkoły, instytucjami i organizacjami:
  1. rada samorządu współdziała z organizacjami młodzieżowymi na terenie szkoły i w środowisku;
  2. rada samorządu i komisja rewizyjna współpracują z wychowawcami i władzami szkoły, uwzględniając z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia;
  3. rada samorządu i komisja rewizyjna informują ogól uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.
 7. Finanse Samorządu Uczniowskiego:
  1. samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszu jest rada samorządu w porozumieniu z opiekunem;
  2. fundusze samorządu mogą być tworzone

- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez;

- z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych;

- ze środków przekazywanych przez radę szkoły, radę rodziców, organizacje, instytucje, państwowe zakłady pracy, prywatne firmy i osoby prywatne;

 1. operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w regulaminie.
 2. Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy:
  1. udzielanie pomocy w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły;
  2. zapoznawanie gimnazjalnej i licealnej rady uczniów z tymi elementami planu działalności wychowawczej Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy młodzieży oraz informowanie o aktualnych problemach szkoły;
  3. zapewnienie warunków materialnych oraz organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu;
  4. wysłuchiwania i wykorzystywania opinii uczniowskich oraz informowania o zajętym przez władze szkolne stanowisku;
  5. czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły;
  6. sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi;
  7. Powoływanie opiekuna samorządu szkolnego z ramienia rady pedagogicznej, opiekunami samorządu klasowego są wychowawcy klas;
  8. dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 3. Do obowiązków opiekuna samorządu szkolnego należy:
  1. udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły;
  2. zapewnienie z upoważnienia dyrektora gimnazjum i liceum ogólnokształcącego niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności uczniów;
  3. czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również nad jego działalnością finansową;
  4. informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
  5. inspirowanie nauczycieli do pracy z samorządem;
  6. uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i odpowiednią dla danego samorządu radę pedagogiczną.

 

§ 19

 

 1. Między organami szkoły istnieje ścisła współpraca poprzez umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. W przypadku konfliktu między organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej lub uczniowskiej oraz nie udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – organ pokrzywdzony ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 3. Każdy z organów szkół wchodzących w skład Zespołu zobowiązany jest na bieżąco informować pozostałych o podejmowanych decyzjach, działaniach poprzez spotkania, informacje na tablicy w miejscach ogólnie dostępnych.

 

§ 20

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
  1. na zebraniach klasowych i ogólnoszkolnych zaznajamiani są z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły;
  2. rodzice uczniów na pierwszym spotkaniu klasowym w miesiącu wrześniu zaznajamiani są z wewnątrzszkolnym systemem oceniania kl. I – III;
  3. uzyskują rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów;
  4. w nauce - na każde życzenie w godzinach wyznaczonych do kontaktów indywidualnych w Gimnazjum i w Liceum Ogólnokształcącym;
  5. rodzice mogą uczestniczyć w lekcjach otwartych, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia;
  6. rodzic ma prawo wnioskować o przeniesienie ucznia do innej klasy wg procedury określonej przez szkołę;
  7. rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły poprzez dyrektora szkoły;
  8. w ciągu roku szkolnego odbywa się przynajmniej trzy ogólne zebranie rodzicielskie w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, a również na tematy pedagogizacji;
  9. zebrania ogólne rodziców odbywają się we wrześniu, styczniu i kwietniu każdego roku szkolnego.
 2. Szkoła określa szczegółowe zasady i procedury kontaktów z rodzicami, które podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednią dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Radę Szkoły, a w przypadku braku tego organu przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 21

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły wychowawcze dla poszczególnych klas, w których skład wchodzą wszyscy nauczyciela prowadzący zajęcia w danej klasie.
 2. Dyrektor szkoły może powoływać inne organy działające w szkole w celu poprawy jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego.
  1. zespół wychowawczy;
  2. zespoły przedmiotowe;
  3. zespoły międzyprzedmiotowe;
  4. zespoły do realizacji konkretnych zadań wynikających z pracy szkoły, w tym w szczególności:

- ds. ewaluacji;

- ds. organizacji egzaminów zewnętrznych;

- ds. rekrutacji;

- ds. profilaktyki;

- ds. prawa wewnątrzszkolnego.

§ 22

 

 1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni.
 2. W Zespole Szkół zatrudnieni są  pracownicy administracji i obsługi.
 3. W Zespole Szkół mogą prowadzić działalność usługową lub gospodarczą osoby prawne i fizyczne na podstawie pisemnej umowy z dyrektorem Zespołu Szkół.
 4. Wszelkie działania formalno-prawne związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem oraz dokumentowaniem przebiegu zatrudnienia leżą w gestii dyrektora szkoły.
 5. Bieżące czynności, za wyjątkiem sporządzania umów o pracę, może prowadzić również wicedyrektor szkoły.
 6. Dyrektor szkoły przydziela czynności poszczególnym nauczycielom w zakresie:
  1. prowadzenia zajęć:

- dydaktycznych;

- dydaktycznych kształcenia specjalnego;

- świetlicowych;

- kół zainteresowań;

- zespołów wyrównawczych;

 1. wychowawstwa klasy, w tym w szczególności:

- prowadzenia dokumentacji;

- organizacji imprez i uroczystości klasowych;

- współpracy z rodzicami uczniów;

- uczestnictwa w pracach zespołu wychowawczego;

 1. opieki nad uczniami:

- podczas imprez i uroczystości;

- organizacji wycieczek;

- udziału w konkursach i zawodach sportowych;

 1. opieki nad salami dydaktycznymi i innymi pomieszczeniami szkolnymi;
 2. prac w komisjach egzaminacyjnych;
 3. prowadzenia działań w zakresie rekrutacji;
 4. innych zadań wynikających z bieżącej pracy szkoły.
 5. Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące organizacji pracy pracowników pedagogicznych, formy zatrudniania oraz zakres czynności pracowników administracji i obsługi zawiera Regulamin Pracy Zespołu Szkół w Barwicach.

 

 

R O Z D Z I A Ł     IV
 

 

ORGANIZACJA Zespołu Szkół

 

 

 

§ 23

 

 1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno  -  wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w każdym roku szkolnym przedstawiają się następująco:
  1. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu miesiąca września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca;
  2. zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek;
  3. ferie zimowe trwają dwa tygodnie: (17 stycznia  -  27 lutego) – zgodnie z rozporządzeniem MEN na dany rok szkolny;
  4. wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w  pierwszy wtorek po świętach;
  5. zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza (semestry):

- I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w miesiącu wrześniu do ostatniego piątku przypadającego przed 15 stycznia, a jeśli w tym dniu trwają ferie zimowe, to w ostatni piątek zajęć dydaktycznych przed rozpoczęciem ferii (z wyjątkiem klasy III LO, którzy kończą pierwszy semestr w ostatnim dniu nauki przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej);

- II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno  -  wychowawczych.

 

§ 24

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkoły, opracowane przez dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 2. Arkusze organizacyjne szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszach organi

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.